Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,223
0,167
Albania
0,182
0,137
Albania
0,181
0,136
Albania
0,460
0,345
Algeria
0,068
0,051
Algeria
0,652
0,489
Algeria
0,077
0,058
American Samoa
0,042
0,032
Andorra
0,020
Free
Andorra
0,168
0,126
Angola
0,080
0,060
Angola
0,080
0,060
Anguilla
0,211
0,158
Anguilla
0,246
0,185
Antarctica
1,580
1,185
Antarctica
1,580
1,185
Antigua and Barbuda
0,054
0,041
Antigua and Barbuda
0,174
0,130
Argentina
0,033
0,024
Argentina
0,006
Free
Argentina
0,016
Free
Argentina
0,147
0,110
Armenia
0,096
0,072
Armenia
0,070
0,052
Armenia
0,155
0,116
Armenia
0,114
0,086
Armenia
0,029
0,022
Aruba
0,099
0,074
Aruba
0,249
0,186
Australia
0,011
Free
Australia
0,066
0,050
Australia
0,477
0,358
Austria
0,133
0,100
Austria
0,144
0,108
Austria
0,272
0,204
Azerbaijan
0,215
0,161
Azerbaijan
0,343
0,257
Bahamas
0,096
0,052
Bahamas
0,164
0,123
Bahrain
0,065
0,049
Bahrain
0,109
0,081
Bangladesh
0,589
0,442
Bangladesh
0,679
0,510
Barbados
0,085
0,064
Barbados
0,162
0,122
Barbados
0,127
0,095
Belarus
0,180
0,135
Belarus
0,199
0,149
Belarus
0,180
0,135
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belgium
0,109
0,081
Belgium
0,568
0,426
Belgium
0,060
0,045
Belize
0,210
0,158
Belize
0,217
0,163
Benin
0,202
0,152
Benin
0,202
0,152
Benin
0,174
0,131
Benin
0,200
0,150
Benin
0,200
0,150
Bermuda
0,039
0,029
Bhutan
0,062
0,046
Bolivia
0,128
0,096
Bolivia
0,170
0,128
Bolivia
0,215
0,161
Bosnia and Herzegovina
0,100
0,075
Bosnia and Herzegovina
0,235
0,176
Bosnia and Herzegovina
0,100
0,075
Bosnia and Herzegovina
0,110
0,083
Botswana
0,100
0,075
Botswana
0,226
0,169
Brazil
0,014
Free
Brazil
0,084
0,063
Brazil
0,013
Free
British Virgin Islands
0,211
0,158
British Virgin Islands
0,244
0,183
Brunei Darussalam
0,022
0,016
Brunei Darussalam
0,023
0,017
Bulgaria
0,088
0,066
Bulgaria
0,468
0,351
Bulgaria
0,274
0,205
Bulgaria
0,087
0,065
Burkina Faso
0,389
0,291
Burkina Faso
0,712
0,534
Burkina Faso
0,398
0,299
Burundi
0,167
0,125
Burundi
0,431
0,323
Cambodia
0,066
0,050
Cambodia
0,072
0,054
Cameroon
0,099
0,074
Cameroon
0,345
0,259
Cameroon
0,133
0,100
Canada
0,002
Free
Canada
0,068
0,051
Cape Verde
0,145
0,109
Cape Verde
0,268
0,201
Cayman Islands
0,038
0,028
Cayman Islands
0,143
0,107
Cayman Islands
0,126
0,095
Cayman Islands
0,061
0,046
Cayman Islands
0,116
0,087
Central African Republic
0,653
0,490
Central African Republic
1,147
0,860
Chad
0,233
0,175
Chad
0,402
0,301
Chad
0,247
0,185
Chile
0,029
Free
Chile
0,836
0,627
Chile
0,646
0,484
Chile
0,037
Free
Chile
0,013
Free
China
0,015
Free
China
0,015
Free
China
0,015
Free
Christmas Island
0,015
Free
Colombia
0,018
Free
Colombia
0,024
Free
Colombia
0,013
Free
Cook Islands
0,683
0,512
Costa Rica
0,022
Free
Costa Rica
0,078
0,059
Cote d'Ivoire
0,362
0,272
Cote d'Ivoire
0,367
0,275
Croatia
0,025
0,019
Croatia
0,320
0,240
Cuba
0,704
0,528
Cyprus
0,006
Free
Cyprus
0,113
0,085
Cyprus
0,022
Free
Czech Republic
0,034
0,025
Czech Republic
0,029
0,022
Czech Republic
0,083
0,062
Democratic Republic of the Congo
0,326
0,245
Democratic Republic of the Congo
0,254
0,191
Democratic Republic of the Congo
0,226
0,170
Democratic Republic of the Congo
0,266
0,200
Democratic Republic of the Congo
0,267
0,200
Denmark
0,006
Free
Denmark
0,013
Free
Djibouti
0,649
0,487
Djibouti
0,652
0,489
Dominica
0,211
0,158
Dominica
0,245
0,184
Dominican Republic
0,042
0,032
Dominican Republic
0,127
0,095
Ecuador
0,128
0,096
Ecuador
0,214
0,160
Ecuador
0,070
0,053
Egypt
0,083
0,062
Egypt
0,115
0,086
El Salvador
0,194
0,146
El Salvador
0,121
0,091
Equatorial Guinea
0,199
0,149
Eritrea
0,224
0,168
Estonia
0,021
Free
Estonia
0,024
Free
Estonia
0,393
0,295
Estonia
0,634
0,475
Ethiopia
0,249
0,186
Ethiopia
0,247
0,186
Falkland Islands (Malvinas)
2,981
2,236
Finland
0,045
0,034
Finland
0,047
0,035
France
0,013
Free
France
0,008
Free
France
0,060
0,045
French Guiana
0,021
0,016
French Guiana
0,130
0,098
French Polynesia
0,220
0,165
Gabon
0,512
0,384
Gabon
0,594
0,445
Gambia the
1,036
0,777
Georgia
0,272
0,204
Georgia
0,208
0,156
Georgia
0,337
0,253
Germany
0,004
Free
Germany
0,023
Free
Germany
0,002
Free
Ghana
0,473
0,355
Ghana
0,585
0,439
Gibraltar
0,033
0,024
Greece
0,037
0,028
Greece
0,080
0,060
Greenland
0,072
0,054
Greenland
0,022
Free
Grenada
0,068
0,051
Grenada
0,181
0,136
Grenada
0,189
0,142
Grenada
0,189
0,142
Guadeloupe
0,017
Free
Guadeloupe
0,069
0,052
Guadeloupe
0,069
0,052
Guam
0,016
Free
Guatemala
0,157
0,118
Guatemala
0,083
0,062
Guatemala
0,162
0,121
Guinea
0,699
0,524
Guinea
0,652
0,489
Guyana
0,160
0,120
Guyana
0,083
0,062
Guyana
0,211
0,158
Haiti
0,279
0,209
Haiti
0,310
0,233
Honduras
0,122
0,091
Honduras
0,175
0,131
Hong Kong
0,023
Free
Hungary
0,005
Free
Hungary
0,025
Free
Hungary
0,059
0,044
Iceland
0,018
Free
Iceland
0,063
0,047
India
0,024
Free
Indonesia
0,066
0,050
Indonesia
0,036
0,027
Indonesia
0,062
0,046
Iran
0,375
0,282
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,130
0,098
Iraq
0,130
0,098
Iraq
0,104
0,078
Iraq
0,104
0,078
Ireland
0,010
Free
Ireland
0,013
Free
Ireland
0,041
0,031
Ireland
0,118
0,089
Israel
0,004
Free
Israel
0,019
Free
Israel
0,152
0,114
Israel
0,177
0,133
Italy
0,002
Free
Italy
0,266
0,199
Italy
0,110
0,082
Jamaica
0,229
0,172
Jamaica
0,243
0,182
Japan
0,029
0,022
Japan
0,045
0,033
Jordan
0,164
0,123
Jordan
0,188
0,141
Kazakhstan
0,966
0,724
Kazakhstan
0,036
0,027
Kazakhstan
0,273
0,205
Kazakhstan
0,119
0,090
Kenya
0,211
0,158
Kenya
0,314
0,235
Kenya
0,181
0,136
Kiribati
4,828
3,621
Korea North
0,650
0,488
Kosovo
0,064
0,048
Kuwait
0,052
0,039
Kuwait
0,063
0,047
Kyrgyzstan
0,203
0,152
Kyrgyzstan
0,362
0,272
Kyrgyzstan
0,141
0,106
Lao
0,083
0,062
Latvia
0,243
0,182
Latvia
0,595
0,446
Latvia
0,358
0,269
Lebanon
0,253
0,190
Lebanon
0,305
0,229
Lesotho
0,362
0,272
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Libya
0,209
0,157
Libya
0,350
0,263
Libya
0,350
0,263
Libya
0,259
0,194
Liechtenstein
0,093
0,070
Liechtenstein
0,095
0,072
Lithuania
0,148
0,111
Lithuania
0,342
0,256
Luxembourg
0,007
Free
Luxembourg
0,022
Free
Macao
0,052
0,039
Macao
0,292
0,219
Macedonia
0,170
0,128
Macedonia
0,407
0,305
Madagascar
0,391
0,293
Madagascar
0,466
0,350
Madagascar
0,467
0,350
Madagascar
0,477
0,358
Madagascar
0,463
0,347
Madagascar
0,337
0,253
Malawi
0,328
0,246
Malawi
0,393
0,295
Malaysia
0,047
0,035
Malaysia
0,042
0,032
Maldives
0,650
0,488
Maldives
0,650
0,488
Maldives
0,650
0,488
Mali
0,226
0,169
Mali
0,428
0,321
Malta
0,006
Free
Malta
0,011
Free
Marshall Islands
0,255
0,191
Martinique
0,017
Free
Martinique
0,071
0,053
Mauritania
0,560
0,420
Mauritania
0,676
0,507
Mauritius
0,077
0,058
Mayotte
0,352
0,264
Mayotte
0,352
0,264
Mexico
0,002
Free
Mexico
0,016
Free
Mexico
0,031
0,024
Micronesia
0,577
0,433
Moldova
0,326
0,244
Monaco
0,074
0,055
Monaco
0,482
0,361
Mongolia
0,018
Free
Montenegro
0,002
Free
Montenegro
0,017
Free
Montenegro
0,033
0,024
Montserrat
0,249
0,186
Morocco
0,098
0,073
Mozambique
0,061
0,046
Mozambique
0,088
0,066
Mozambique
0,099
0,074
Mozambique
0,225
0,169
Myanmar
0,179
0,134
Myanmar
0,175
0,131
Namibia
0,062
0,046
Nauru
0,994
0,746
Nepal
0,101
0,076
Nepal
0,185
0,138
Nepal
0,105
0,079
Netherlands
0,314
0,235
Netherlands Antilles
0,129
0,097
New Caledonia
0,136
0,102
New Zealand
0,011
Free
New Zealand
0,039
0,029
Nicaragua
0,135
0,101
Nicaragua
0,140
0,105
Nicaragua
0,273
0,205
Niger
0,395
0,296
Nigeria
0,118
0,089
Nigeria
0,224
0,168
Niue
0,788
0,591
Norfolk Island
1,580
1,185
North Cyprus
0,047
0,036
North Cyprus
0,142
0,107
Norway
0,005
Free
Norway
0,014
Free
Oman
0,118
0,089
Oman
0,287
0,215
Pakistan
0,049
0,037
Pakistan
0,052
0,039
Palau
0,294
0,221
Palestinian Territory
0,189
0,142
Palestinian Territory
0,163
0,122
Panama
0,027
Free
Panama
0,135
0,101
Papua New Guinea
0,290
0,217
Paraguay
0,233
0,175
Paraguay
0,285
0,214
Peru
0,007
Free
Peru
0,002
Free
Peru
0,027
0,020
Peru
0,053
0,040
Peru
0,339
0,254
Philippines
0,105
0,079
Philippines
0,208
0,156
Philippines
0,129
0,097
Poland
0,133
0,100
Poland
0,016
Free
Poland
0,152
0,114
Poland
0,089
0,067
Poland
0,077
0,058
Poland
0,042
0,032
Portugal
0,012
Free
Portugal
0,139
0,104
Puerto Rico
0,013
Free
Qatar
0,167
0,125
Qatar
0,193
0,145
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Reunion
0,051
0,038
Reunion
0,082
0,062
Romania
0,005
Free
Romania
0,022
Free
Russia