Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,221
0,166
Albania
0,178
0,134
Albania
0,171
0,128
Albania
0,455
0,341
Algeria
0,063
0,048
Algeria
0,305
0,229
Algeria
0,077
0,057
Algeria
0,646
0,485
American Samoa
0,042
0,031
Andorra
0,020
Free
Andorra
0,168
0,126
Angola
0,080
0,060
Angola
0,080
0,060
Anguilla
0,209
0,157
Anguilla
0,244
0,183
Antarctica
1,580
1,185
Antarctica
1,580
1,185
Antigua and Barbuda
0,054
0,040
Antigua and Barbuda
0,171
0,128
Argentina
0,032
0,024
Argentina
0,006
Free
Argentina
0,017
Free
Argentina
0,146
0,109
Armenia
0,096
0,072
Armenia
0,070
0,052
Armenia
0,155
0,116
Armenia
0,114
0,086
Armenia
0,029
0,022
Aruba
0,099
0,074
Aruba
0,246
0,185
Australia
0,011
Free
Australia
0,066
0,049
Australia
0,473
0,354
Austria
0,132
0,099
Austria
0,141
0,106
Austria
0,264
0,198
Azerbaijan
0,213
0,160
Azerbaijan
0,340
0,255
Bahamas
0,096
0,052
Bahamas
0,164
0,123
Bahrain
0,158
0,118
Bahrain
0,169
0,127
Bangladesh
0,584
0,438
Bangladesh
0,674
0,505
Barbados
0,085
0,064
Barbados
0,162
0,122
Barbados
0,127
0,095
Belarus
0,180
0,135
Belarus
0,199
0,149
Belarus
0,180
0,135
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belgium
0,096
0,072
Belgium
0,440
0,330
Belize
0,210
0,158
Belize
0,217
0,163
Benin
0,202
0,152
Benin
0,202
0,152
Benin
0,174
0,131
Benin
0,200
0,150
Benin
0,200
0,150
Bermuda
0,038
0,029
Bhutan
0,061
0,046
Bolivia
0,127
0,095
Bolivia
0,169
0,127
Bolivia
0,213
0,160
Bosnia and Herzegovina
0,100
0,075
Bosnia and Herzegovina
0,235
0,176
Bosnia and Herzegovina
0,100
0,075
Bosnia and Herzegovina
0,110
0,083
Botswana
0,099
0,074
Botswana
0,225
0,169
Brazil
0,014
Free
Brazil
0,084
0,063
Brazil
0,013
Free
British Virgin Islands
0,209
0,157
British Virgin Islands
0,242
0,181
Brunei Darussalam
0,022
0,016
Brunei Darussalam
0,023
0,017
Bulgaria
0,087
0,066
Bulgaria
0,464
0,348
Bulgaria
0,266
0,199
Bulgaria
0,086
0,065
Burkina Faso
0,184
0,138
Burkina Faso
0,706
0,529
Burkina Faso
0,395
0,296
Burundi
0,165
0,124
Burundi
0,359
0,269
Cambodia
0,066
0,049
Cambodia
0,072
0,054
Cameroon
0,098
0,074
Cameroon
0,126
0,094
Cameroon
0,342
0,257
Canada
0,002
Free
Canada
0,067
0,050
Cape Verde
0,144
0,108
Cape Verde
0,257
0,193
Cayman Islands
0,038
0,028
Cayman Islands
0,143
0,107
Cayman Islands
0,126
0,095
Cayman Islands
0,061
0,046
Cayman Islands
0,116
0,087
Central African Republic
0,649
0,486
Central African Republic
1,137
0,853
Chad
0,233
0,175
Chad
0,402
0,301
Chad
0,247
0,185
Chile
0,029
Free
Chile
0,829
0,622
Chile
0,641
0,481
Chile
0,037
Free
China
0,015
Free
China
0,015
Free
China
0,015
Free
Christmas Island
0,015
Free
Colombia
0,023
Free
Cook Islands
0,683
0,512
Costa Rica
0,022
Free
Costa Rica
0,077
0,057
Cote d'Ivoire
0,349
0,262
Cote d'Ivoire
0,333
0,249
Croatia
0,025
0,019
Croatia
0,317
0,238
Cuba
0,700
0,525
Cyprus
0,006
Free
Cyprus
0,018
Free
Cyprus
0,034
Free
Czech Republic
0,034
0,025
Czech Republic
0,029
0,022
Czech Republic
0,083
0,062
Democratic Republic of the Congo
0,326
0,245
Democratic Republic of the Congo
0,254
0,191
Democratic Republic of the Congo
0,226
0,170
Democratic Republic of the Congo
0,266
0,200
Democratic Republic of the Congo
0,267
0,200
Denmark
0,005
Free
Denmark
0,011
Free
Djibouti
0,644
0,483
Djibouti
0,646
0,485
Dominica
0,209
0,157
Dominica
0,243
0,182
Dominican Republic
0,036
0,027
Dominican Republic
0,126
0,094
Ecuador
0,121
0,091
Ecuador
0,202
0,152
Ecuador
0,069
0,052
Egypt
0,079
0,059
Egypt
0,099
0,074
El Salvador
0,193
0,144
El Salvador
0,108
0,081
Equatorial Guinea
0,199
0,149
Eritrea
0,242
0,181
Eritrea
0,243
0,182
Estonia
0,020
Free
Estonia
0,024
Free
Estonia
0,566
0,424
Ethiopia
0,246
0,185
Falkland Islands (Malvinas)
2,956
2,217
Finland
0,045
0,034
Finland
0,020
Free
France
0,013
Free
France
0,008
Free
France
0,060
0,045
French Guiana
0,021
0,016
French Guiana
0,130
0,098
French Polynesia
0,220
0,165
Gabon
0,507
0,381
Gabon
0,493
0,370
Gambia the
1,027
0,770
Georgia
0,269
0,202
Georgia
0,206
0,154
Georgia
0,334
0,250
Germany
0,004
Free
Germany
0,022
Free
Germany
0,002
Free
Ghana
0,469
0,352
Ghana
0,580
0,435
Gibraltar
0,032
0,024
Greece
0,026
0,020
Greece
0,037
0,028
Greece
0,079
0,059
Greenland
0,072
0,054
Greenland
0,022
Free
Grenada
0,068
0,051
Grenada
0,181
0,136
Grenada
0,189
0,142
Grenada
0,189
0,142
Guadeloupe
0,017
Free
Guadeloupe
0,069
0,052
Guadeloupe
0,069
0,052
Guam
0,016
Free
Guatemala
0,151
0,113
Guatemala
0,077
0,057
Guatemala
0,156
0,117
Guinea
0,693
0,520
Guinea
0,674
0,505
Guyana
0,160
0,120
Guyana
0,083
0,062
Guyana
0,211
0,158
Haiti
0,276
0,207
Haiti
0,308
0,231
Honduras
0,121
0,091
Honduras
0,172
0,129
Hong Kong
0,023
Free
Hungary
0,005
Free
Hungary
0,019
Free
Hungary
0,059
0,044
Iceland
0,018
Free
Iceland
0,063
0,048
India
0,024
Free
India
0,011
Free
Indonesia
0,066
0,049
Indonesia
0,036
0,027
Indonesia
0,061
0,046
Iran
0,372
0,279
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,130
0,098
Iraq
0,130
0,098
Iraq
0,104
0,078
Iraq
0,104
0,078
Ireland
0,010
Free
Ireland
0,013
Free
Ireland
0,038
0,029
Ireland
0,111
0,083
Israel
0,004
Free
Israel
0,018
Free
Israel
0,144
0,108
Israel
0,168
0,126
Italy
0,002
Free
Italy
0,109
0,082
Italy
0,257
0,193
Jamaica
0,227
0,171
Jamaica
0,241
0,180
Japan
0,029
0,022
Japan
0,044
0,033
Jordan
0,163
0,122
Jordan
0,187
0,140
Kazakhstan
0,957
0,718
Kazakhstan
0,036
0,027
Kazakhstan
0,272
0,204
Kazakhstan
0,118
0,089
Kenya
0,209
0,157
Kenya
0,311
0,233
Kenya
0,179
0,135
Kiribati
4,786
3,590
Korea North
0,650
0,488
Kosovo
0,064
0,048
Kuwait
0,050
0,038
Kuwait
0,062
0,047
Kyrgyzstan
0,201
0,151
Kyrgyzstan
0,359
0,269
Kyrgyzstan
0,140
0,105
Lao
0,083
0,062
Latvia
0,230
0,172
Latvia
0,562
0,422
Latvia
0,337
0,253
Lebanon
0,239
0,179
Lebanon
0,288
0,216
Lesotho
0,251
0,188
Lesotho
0,263
0,197
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Libya
0,209
0,157
Libya
0,350
0,263
Libya
0,350
0,263
Libya
0,259
0,194
Liechtenstein
0,092
0,069
Lithuania
0,147
0,110
Lithuania
0,335
0,251
Luxembourg
0,007
Free
Luxembourg
0,020
Free
Macao
0,060
0,045
Macao
0,308
0,231
Macedonia
0,168
0,126
Macedonia
0,403
0,302
Madagascar
0,391
0,293
Madagascar
0,466
0,350
Madagascar
0,467
0,350
Madagascar
0,477
0,358
Madagascar
0,463
0,347
Madagascar
0,337
0,253
Malawi
0,324
0,243
Malawi
0,389
0,292
Malaysia
0,047
0,035
Malaysia
0,042
0,031
Maldives
0,650
0,488
Maldives
0,650
0,488
Maldives
0,650
0,488
Mali
0,206
0,154
Mali
0,395
0,296
Malta
0,005
Free
Malta
0,006
Free
Malta
0,013
Free
Marshall Islands
0,252
0,189
Martinique
0,017
Free
Martinique
0,071
0,053
Mauritania
0,555
0,416
Mauritania
0,668
0,501
Mauritius
0,075
0,057
Mayotte
0,352
0,264
Mayotte
0,352
0,264
Mexico
0,002
Free
Mexico
0,016
Free
Mexico
0,031
0,023
Micronesia
0,572
0,429
Moldova
0,322
0,241
Monaco
0,073
0,055
Monaco
0,473
0,354
Mongolia
0,017
Free
Montenegro
0,002
Free
Montenegro
0,017
Free
Montenegro
0,033
0,024
Montserrat
0,246
0,185
Morocco
0,097
0,073
Mozambique
0,061
0,046
Mozambique
0,088
0,066
Mozambique
0,099
0,074
Mozambique
0,225
0,169
Myanmar
0,177
0,133
Myanmar
0,172
0,129
Namibia
0,061
0,046
Nauru
0,986
0,739
Nepal
0,097
0,073
Nepal
0,139
0,104
Netherlands
0,297
0,223
Netherlands Antilles
0,128
0,096
New Caledonia
0,135
0,101
New Zealand
0,011
Free
New Zealand
0,036
0,027
Nicaragua
0,134
0,101
Nicaragua
0,135
0,101
Nicaragua
0,270
0,203
Niger
0,391
0,293
Nigeria
0,117
0,088
Nigeria
0,223
0,167
Niue
0,788
0,591
Norfolk Island
1,580
1,185
North Cyprus
0,047
0,036
North Cyprus
0,142
0,107
Norway
0,007
Free
Norway
0,013
Free
Oman
0,117
0,088
Oman
0,285
0,214
Pakistan
0,049
0,037
Pakistan
0,132
0,099
Pakistan
0,014
Free
Pakistan
0,048
0,036
Palau
0,294
0,221
Palestinian Territory
0,189
0,142
Palestinian Territory
0,162
0,121
Panama
0,026
Free
Panama
0,134
0,101
Papua New Guinea
0,290
0,217
Paraguay
0,231
0,173
Paraguay
0,282
0,212
Peru
0,006
Free
Peru
0,002
Free
Peru
0,026
0,020
Peru
0,053
0,039
Peru
0,293
0,220
Philippines
0,104
0,078
Philippines
0,206
0,154
Philippines
0,128
0,096
Poland
0,071
0,053
Poland
0,016
Free
Poland
0,144
0,108
Poland
0,084
0,063
Poland
0,124
0,093
Portugal
0,023
Free
Portugal
0,138
0,103
Puerto Rico
0,013
Free
Qatar
0,165
0,124
Qatar
0,191
0,144
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Reunion
0,048
0,036
Reunion
0,077
0,057
Romania
0,005
Free
Romania
0,019
Free
Russia
0,092
0,069
Russia
0,035
0,026
Russia
0,224
0,168
Russia
0,263
0,197
Russia