Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,224
0,168
Afghanistan
0,234
0,176
Albania
0,176
0,132
Albania
0,432
0,324
Algeria
0,069
0,052
Algeria
0,328
0,246
Algeria
0,079
0,059
Algeria
0,632
0,474
American Samoa
0,043
0,033
Andorra
0,020
Free
Andorra
0,168
0,126
Angola
0,080
0,060
Angola
0,080
0,060
Anguilla
0,217
0,163
Anguilla
0,253
0,190
Antarctica
1,580
1,185
Antarctica
1,580
1,185
Antigua and Barbuda
0,066
0,049
Antigua and Barbuda
0,202
0,151
Argentina
0,033
0,025
Argentina
0,006
Free
Argentina
0,016
Free
Argentina
0,151
0,113
Armenia
0,096
0,072
Armenia
0,070
0,052
Armenia
0,155
0,116
Armenia
0,114
0,086
Armenia
0,029
0,022
Aruba
0,103
0,077
Aruba
0,104
0,078
Aruba
0,245
0,184
Australia
0,012
Free
Australia
0,068
0,051
Australia
0,489
0,367
Austria
0,136
0,102
Austria
0,140
0,105
Austria
0,266
0,200
Azerbaijan
0,260
0,195
Azerbaijan
0,384
0,288
Bahamas
0,096
0,052
Bahamas
0,164
0,123
Bahrain
0,071
0,053
Bahrain
0,142
0,107
Bangladesh
0,750
0,562
Barbados
0,085
0,064
Barbados
0,162
0,122
Barbados
0,127
0,095
Belarus
0,180
0,135
Belarus
0,199
0,149
Belarus
0,180
0,135
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belarus
0,229
0,172
Belgium
0,099
0,074
Belgium
0,037
0,028
Belize
0,210
0,158
Belize
0,217
0,163
Benin
0,202
0,152
Benin
0,202
0,152
Benin
0,174
0,131
Benin
0,200
0,150
Benin
0,200
0,150
Bermuda
0,040
0,030
Bhutan
0,064
0,048
Bolivia
0,131
0,098
Bolivia
0,175
0,131
Bolivia
0,221
0,165
Bosnia and Herzegovina
0,100
0,075
Bosnia and Herzegovina
0,235
0,176
Bosnia and Herzegovina
0,100
0,075
Bosnia and Herzegovina
0,110
0,083
Botswana
0,103
0,077
Botswana
0,118
0,088
Brazil
0,015
Free
Brazil
0,059
0,045
British Virgin Islands
0,217
0,163
British Virgin Islands
0,250
0,188
Brunei Darussalam
0,022
0,016
Brunei Darussalam
0,023
0,017
Bulgaria
0,084
0,063
Bulgaria
0,481
0,361
Bulgaria
0,275
0,206
Bulgaria
0,095
0,072
Burkina Faso
0,191
0,143
Burkina Faso
0,410
0,308
Burundi
0,161
0,121
Burundi
0,372
0,279
Cambodia
0,067
0,050
Cameroon
0,102
0,076
Cameroon
0,124
0,093
Cameroon
0,331
0,248
Canada
0,002
Free
Canada
0,082
0,061
Cape Verde
0,151
0,113
Cape Verde
0,245
0,184
Cayman Islands
0,038
0,028
Cayman Islands
0,143
0,107
Cayman Islands
0,126
0,095
Cayman Islands
0,061
0,046
Cayman Islands
0,116
0,087
Central African Republic
0,819
0,614
Central African Republic
1,121
0,841
Chad
0,233
0,175
Chad
0,402
0,301
Chad
0,247
0,185
Chile
0,030
Free
Chile
0,663
0,497
Chile
0,024
Free
Chile
0,045
0,033
Chile
0,842
0,632
China
0,015
Free
China
0,015
Free
China
0,015
Free
Christmas Island
0,015
Free
Colombia
0,026
Free
Colombia
0,015
Free
Cook Islands
0,683
0,512
Costa Rica
0,021
Free
Costa Rica
0,079
0,059
Cote d'Ivoire
0,353
0,265
Cote d'Ivoire
0,359
0,269
Croatia
0,062
0,046
Croatia
0,322
0,242
Cuba
0,743
0,558
Cyprus
0,006
Free
Cyprus
0,019
Free
Cyprus
0,035
Free
Czech Republic
0,040
Free
Czech Republic
0,027
0,020
Czech Republic
0,081
0,060
Democratic Republic of the Congo
0,326
0,245
Democratic Republic of the Congo
0,254
0,191
Democratic Republic of the Congo
0,226
0,170
Democratic Republic of the Congo
0,266
0,200
Democratic Republic of the Congo
0,267
0,200
Denmark
0,006
Free
Denmark
0,012
Free
Djibouti
0,667
0,500
Djibouti
0,669
0,502
Dominica
0,217
0,163
Dominica
0,253
0,190
Dominican Republic
0,025
Free
Dominican Republic
0,093
0,070
Ecuador
0,125
0,094
Ecuador
0,213
0,160
Ecuador
0,072
0,054
Egypt
0,083
0,062
Egypt
0,110
0,083
El Salvador
0,206
0,154
El Salvador
0,119
0,089
El Salvador
0,204
0,153
Equatorial Guinea
0,199
0,149
Eritrea
0,263
0,197
Eritrea
0,264
0,198
Estonia
0,019
Free
Estonia
0,025
Free
Estonia
0,585
0,439
Ethiopia
0,245
0,184
Ethiopia
0,095
0,072
Falkland Islands (Malvinas)
2,317
1,738
Falkland Islands (Malvinas)
1,735
1,301
Finland
0,045
0,033
Finland
0,021
Free
France
0,014
Free
France
0,009
Free
France
0,062
0,046
French Guiana
0,021
0,016
French Guiana
0,130
0,098
French Polynesia
0,220
0,165
Gabon
0,429
0,322
Gabon
0,580
0,435
Gambia the
1,063
0,797
Georgia
0,279
0,209
Georgia
0,232
0,174
Georgia
0,372
0,279
Germany
0,004
Free
Germany
0,022
Free
Ghana
0,486
0,364
Ghana
0,601
0,451
Gibraltar
0,033
0,025
Greece
0,018
Free
Greece
0,037
0,028
Greece
0,082
0,061
Greenland
0,081
0,060
Greenland
0,022
Free
Grenada
0,068
0,051
Grenada
0,181
0,136
Grenada
0,189
0,142
Grenada
0,189
0,142
Guadeloupe
0,017
Free
Guadeloupe
0,069
0,052
Guadeloupe
0,069
0,052
Guam
0,016
Free
Guatemala
0,156
0,117
Guatemala
0,073
0,055
Guatemala
0,160
0,120
Guinea
0,731
0,548
Guinea
0,567
0,426
Guyana
0,160
0,120
Guyana
0,083
0,062
Guyana
0,211
0,158
Haiti
0,300
0,225
Haiti
0,328
0,246
Honduras
0,125
0,094
Honduras
0,178
0,134
Hong Kong
0,024
Free
Hungary
0,006
Free
Hungary
0,020
Free
Hungary
0,061
0,046
Iceland
0,019
Free
Iceland
0,064
0,048
India
0,025
Free
Indonesia
0,058
0,044
Indonesia
0,024
Free
Indonesia
0,050
0,037
Iran
0,385
0,289
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,150
0,113
Iraq
0,130
0,098
Iraq
0,130
0,098
Iraq
0,104
0,078
Iraq
0,104
0,078
Ireland
0,010
Free
Ireland
0,012
Free
Ireland
0,037
0,028
Ireland
0,110
0,083
Israel
0,004
Free
Israel
0,019
Free
Israel
0,150
0,112
Israel
0,176
0,132
Italy
0,002
Free
Italy
0,108
0,081
Italy
0,258
0,193
Jamaica
0,235
0,177
Jamaica
0,247
0,185
Japan
0,030
Free
Japan
0,051
0,038
Japan
0,021
Free
Jordan
0,170
0,127
Jordan
0,193
0,145
Kazakhstan
0,991
0,743
Kazakhstan
0,037
0,028
Kazakhstan
0,263
0,197
Kazakhstan
0,123
0,092
Kenya
0,217
0,163
Kenya
0,322
0,242
Kenya
0,186
0,139
Kiribati
1,933
1,450
Korea North
0,650
0,488
Kosovo
0,064
0,048
Kuwait
0,051
0,038
Kuwait
0,093
0,070
Kyrgyzstan
0,372
0,279
Kyrgyzstan
0,214
0,161
Kyrgyzstan
0,145
0,109
Lao
0,103
0,077
Latvia
0,238
0,178
Latvia
0,582
0,437
Latvia
0,333
0,250
Lebanon
0,248
0,186
Lebanon
0,299
0,224
Lesotho
0,254
0,190
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Liberia
0,300
0,225
Libya
0,209
0,157
Libya
0,350
0,263
Libya
0,350
0,263
Libya
0,259
0,194
Liechtenstein
0,095
0,072
Liechtenstein
0,098
0,073
Lithuania
0,152
0,114
Lithuania
0,357
0,268
Luxembourg
0,007
Free
Luxembourg
0,021
Free
Macao
0,071
0,053
Macao
0,398
0,298
Macao
0,224
0,168
Macedonia
0,168
0,126
Macedonia
0,382
0,286
Madagascar
0,391
0,293
Madagascar
0,466
0,350
Madagascar
0,467
0,350
Madagascar
0,477
0,358
Madagascar
0,463
0,347
Madagascar
0,337
0,253
Malawi
0,431
0,323
Malawi
0,368
0,276
Malaysia
0,048
0,036
Malaysia
0,019
Free
Maldives
0,650
0,488
Maldives
0,650
0,488
Maldives
0,650
0,488
Mali
0,416
0,312
Mali
0,418
0,313
Malta
0,005
Free
Malta
0,006
Free
Malta
0,014
Free
Marshall Islands
0,261
0,196
Martinique
0,017
Free
Martinique
0,071
0,053
Mauritania
0,507
0,380
Mauritania
0,668
0,501
Mauritius
0,066
0,049
Mayotte
0,352
0,264
Mayotte
0,352
0,264
Mexico
0,002
Free
Mexico
0,016
Free
Micronesia
0,592
0,444
Micronesia
0,387
0,290
Moldova
0,357
0,268
Moldova
0,347
0,260
Moldova
0,217
0,163
Monaco
0,078
0,059
Monaco
0,452
0,339
Mongolia
0,019
Free
Montenegro
0,002
Free
Montenegro
0,017
Free
Montenegro
0,033
0,024
Montserrat
0,255
0,191
Morocco
0,100
0,075
Morocco
0,099
0,074
Mozambique
0,061
0,046
Mozambique
0,088
0,066
Mozambique
0,099
0,074
Mozambique
0,225
0,169
Myanmar
0,046
0,034
Myanmar
0,048
0,036
Namibia
0,046
0,034
Nauru
1,388
1,041
Nepal
0,100
0,075
Nepal
0,145
0,109
Netherlands
0,018
Free
Netherlands Antilles
0,133
0,099
New Caledonia
1,288
0,966
New Caledonia
0,193
0,145
New Zealand
0,011
Free
New Zealand
0,037
0,028
Nicaragua
0,139
0,104
Nicaragua
0,144
0,108
Nicaragua
0,280
0,210
Niger
0,501
0,375
Nigeria
0,121
0,091
Nigeria
0,230
0,173
Niue
0,788
0,591
Norfolk Island
1,580
1,185
North Cyprus
0,047
0,036
North Cyprus
0,142
0,107
Norway
0,007
Free
Norway
0,014
Free
Oman
0,217
0,163
Oman
0,295
0,221
Pakistan
0,056
0,042
Pakistan
0,136
0,102
Pakistan
0,015
Free
Palau
0,294
0,221
Palestinian Territory
0,193
0,145
Palestinian Territory
0,026
Free
Palestinian Territory
0,176
0,132
Panama
0,027
Free
Panama
0,139
0,104
Papua New Guinea
0,290
0,217
Paraguay
0,239
0,179
Paraguay
0,276
0,207
Peru
0,010
Free
Peru
0,002
Free
Peru
0,027
0,020
Peru
0,055
0,041
Philippines
0,110
0,083
Philippines
0,154
0,115
Poland
0,073
0,055
Poland
0,016
Free
Poland
0,149
0,112
Poland
0,081
0,060
Poland
0,129
0,097
Portugal
0,024
Free
Portugal
0,142
0,107
Puerto Rico
0,014
Free
Qatar
0,171
0,128
Qatar
0,188
0,141
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Republic of the Congo
0,315
0,236
Reunion
0,123
0,092